72+ Haitian Rizz and Pick Up Lines from Haiti

Looking for some unique and impressive pick-up lines to charm your Haitian crush? Look no further! Haitian Rizz Lines are here to help you make a lasting impression. Whether you’re trying to start a conversation or want to show off your knowledge of Haitian culture, these Rizz Lines are sure to do the trick. Get ready to woo your crush with these catchy and culturally rich pick-up lines straight from Haiti. Let’s dive into the world of Haitian Rizz Lines and make your crush fall head over heels for you!

Funny Haitian Rizz Lines

Looking to impress your Haitian crush? Look no further! Here are some funny Haitian Rizz lines that are sure to make them smile. Whether you’re looking to break the ice or add some humor to your conversation, these pick-up lines from Haiti will surely do the trick.

 • M’pa vle kite ou pran oksijen, men mwen vle kite ou pran souf mwen. (I don’t want to let you take oxygen, but I want you to take my breath away.)
 • Eske ou se yon maladi? Paske ou fè kè mwen bat vit vit. (Are you a disease? Because you make my heart beat fast.)
 • Mwen pa bezwen GPS pou jwenn chemen nan kè ou. (I don’t need a GPS to find my way to your heart.)
 • Eske ou sereyal? Paske mwen espere pou mwen wè w chak semèn. (Are you a TV show? Because I hope to see you every week.)
 • Si w’ap yon vòltijè, ou p’ap kite defòt mwen tonbe. (If you’re a magician, you won’t let my flaws fall.)
 • Ou se yon vòltijè? Paske ou fè kè mwen sote chak fwa mwen wè w. (Are you a magician? Because you make my heart jump every time I see you.)
 • Mwen pa nan janmòd nan menm mòd. Men, mwen ta renmen pou ou sòti ak mwen. (I’m not into fashion trends. But, I’d like you to go out with me.)
 • Ou pa dwe nan 3D, paske ou fè mwen santi w lajan amel. (You shouldn’t be in 3D, because you make me feel like a million dollars.)
 • Ou se kafe? Poukisa? Paske ou ban mwen energi pou tout jounen an. (Are you coffee? Why? Because you give me energy for the whole day.)
 • Ou se yon volkan? Paske ou fè menm jan akòz mwen sou mwen. (Are you a volcano? Because you make me erupt inside.)
 • Eske ou se yon lengwis? Paske ou fè mwen pèdi lang mwen. (Are you a language? Because you make me lose my words.)
 • Ou se yon doktè? Paske w’ap fè kè mwen bat anba pye. (Are you a doctor? Because you make my heart skip a beat.)
 • Si dlo te gen yon gout, li ta sòti kò’m nan. (If water had a taste, it would come out as me.)
 • Eske ou se yon vòltijè? Paske w’ap fè tout pwojè mwen vire tèt anba. (Are you a magician? Because you make all my plans turn upside down.)
 • Ou se yon chodyè? Paske ou fè mwen kouche nan menm tan. (Are you a cooking pot? Because you make me fall asleep and wake up at the same time.)
 • Mwen pa vle kite ou tankou mouche san kò a. (I don’t want to leave you like a body without a soul.)
 • Ou se yon pèl? Paske ou fè mwen santi mwen nan sòti. (Are you a feather? Because you make me feel high.)
 • Mwen pa vle kite ou tankou yon bèt ki nan kajou. (I don’t want to leave you like a beast in the cage.)
 • Eske ou se yon angajman? Paske mwen ta renmen angaje avèk ou. (Are you an engagement? Because I’d like to commit to you.)
 • Ou se yon djaz? Paske w’ap fè mwen pran lanmou a ak pasyon. (Are you jazz? Because you make me feel love and passion.)
 • Si ou te yon òdinatè, se ou mwen tap rele mwen ki gen mo de passe a. (If you were a computer, you’d be the one I’d call my password.)
 • Ou se yon limit? Paske mwen pa vle kite w depase. (You’re a limit? Because I don’t want to let you exceed.)
 • Ou se yon premye klas? Paske w’ap fè mwen santi mwen espesyal. (You’re first class? Because you make me feel special.)
 • Mwen santi mwen tankou yon pitimi. Paske ou fè mwen tounen twa. (I feel like porridge. Because you make me turn to three.)
 • Ou se yon bous de chandèl. Paske ou fè kè mwen klere. (You’re a candlestick. Because you light up my heart.)
 • Mwen santi mwen tankou yon projè. Paske ou fè mwen soti nan tout direksyon. (I feel like a project. Because you make me go in all directions.)
 • Ou se yon bèl kado. Paske ou fè kè mwen kontan. (You’re a beautiful gift. Because you make my heart happy.)
 • Mwen santi mwen tankou yon pè. Paske ou fè kè mwen bat pi vit. (I feel like a drum. Because you make my heart beat faster.)
 • Ou se yon etwal. Paske w’ap klere nan mitan nwa a nan lavi mwen. (You’re a star. Because you shine in the darkness of my life.)
 • Ou se yon zile. Paske mwen vle mouri sou tèt ou. (You’re an island. Because I want to die on your head.)
 • Ou se yon bèl melodi. Paske w’ap fè mwen danse nan kè mwen. (You’re a beautiful melody. Because you make me dance in my heart.)
 • Mwen vle kite ou prese nan kè mwen. (I want to leave you pressed into my heart.)
 • Ou se yon lòt weritab. Paske w’ap fè kè mwen bat anba. (You’re another treasure. Because you make my heart beat faster.)
 • Mwen bezwen kouran elektrik. Paske w’ap fè kè mwen kouri. (I need electricity. Because you make my heart run.)
 • Ou se yon chandèl. Paske ou fè kè mwen klere nan fè nwa. (You’re a candle. Because you make my heart shine in the darkness.)
 • Ou se yon lalin. Paske w’ap fè mwen santi mwen nan tout fòm. (You’re a moon. Because you make me feel in all forms.)
 • Ou se yon ti kòn. Paske ou fè mwen santi mwen nan yon lòt nivo. (You’re a horn. Because you make me feel on another level.)
 • Ou se yon plantè. Paske ou fè kè mwen grandi. (You’re a planter. Because you make my heart grow.)
 • Ou se yon bèl gason. Paske w’ap fè mwen santi mwen sòti nan mizè. (You’re a handsome guy. Because you make me feel out of misery.)
 • Ou se yon ti flè. Paske ou fè kè mwen fleri. (You’re a little flower. Because you make my heart bloom.)
 • Mwen bezwen yon aspirin. Paske ou fè kè mwen mal. (I need an aspirin. Because you make my heart ache.)
 • Mwen bezwen yon bousòl. Paske ou fè kè mwen mache nan bon direksyon. (I need a compass. Because you make my heart walk in the right direction.)
 • Ou se yon ti pito. Paske ou fè kè mwen repoze. (You’re a little bird. Because you make my heart rest.)
 • Ou se yon ti pimen. Paske ou fè kè mwen pike. (You’re a little chili pepper. Because you make my heart sting.)
 • Ou se yon bous. Paske ou fè kè mwen kle konsa. (You’re a compass. Because you make my heart stay like this.)
 • Ou se yon ti pachpyèl. Paske ou fè kè mwen tounen. (You’re a little butterfly. Because you make my heart flutter.)
 • Ou se yon tijan. Paske ou fè kè mwen koupe souf. (You’re a scissors. Because you make my heart cut breath.)
 • Ou se yon miray. Paske ou fè kè mwen reflete lajwa. (You’re a mirror. Because you make my heart reflect joy.)
 • Ou se yon doudou. Paske ou fè kè mwen santi mwen an sekirite. (You’re a teddy bear. Because you make my heart feel safe.)
 • Ou se yon poud. Paske ou fè kè mwen eksplode. (You’re a powder. Because you make my heart explode.)
 • Ou se yon ti mizik. Paske ou fè kè mwen danse nan tout kò a. (You’re a little music. Because you make my heart dance in every part of me.)
 • Ou se yon ti pov. Paske ou fè kè mwen santi mwen rich. (You’re a little dust. Because you make my heart feel rich.)
 • Ou se yon ti gwatèmèl. Paske ou fè kè mwen swè. (You’re a little watermelon. Because you make my heart sweat.)
 • Mwen pa vle kite ou tankou yon radyo san sòti. (I don’t want to leave you like a radio without an output.)
 • Ou se yon ti papye. Paske ou fè kè mwen renmen woum. (You’re a little paper. Because you make my heart love you.)

Cheesy Haitian Rizz Lines

 • Mwen gen yon ti problem… Mwen pèdi nimewo telefòn mwen. Eske mwen ka pran nimewo w lan?
 • Eske ou se yon vole? Paske ou vòlè kè mwen depi premye fwa’m wè w.
 • Eske ou gen yon lisans? Paske ou sòti nan rèv mwen chak fwa mwen fèmen je’m.
 • Eske ou menm jan ak yon timoun? Paske nou dwe jwenn yon plas nan lavi nou pou nou grandi ansanm.
 • Abriko ou ka sòti nan yon pye fòmi? Paske ou se yon grenn bon jan abriko.
 • Ou se klèman limen ki panse nan nwa lavi’m.
 • Eske ou se yon ankourajman? Paske lavi mwen pa janm menm san ou.
 • Ou se revè mwen ki vin tounen reyalite.
 • Ou se yon santiman mwen pa ka dekri.
 • Eske ou se yon pòtrè? Paske mwen pa ka sispann gade w.
 • Ou se tras nan kò mwen ki fè mwen vivan.
 • Eske ou se yon vayan? Paske ou fè bonè nan chemen mwen.
 • Ou se yon zetwal nan nwa nui mwen.
 • Ou se yon bèl melodi ki fè kè mwen danse.
 • Eske ou se yon kout lalin? Paske ou fè lavi mwen klere.
 • Ou se reyèlman pi bèl bagay ki rive nan lavi mwen.
 • Ou se yon flè ki fè kè mwen fleri.
 • Eske ou se kafe? Paske ou bay energi nan lavi mwen.
 • Ou se yon pa lòt pase lòt.
 • Eske ou se yon jaden? Paske mwen vle plante sou w.
 • Ou fè tèt mwen toujou vire.
 • Ou se yon konpayon nan vyaj mwen nan lavi a.
 • Ou se mizik nan zòrèy mwen ki fè mwen santi byen.
 • Eske ou se yon enkantatris? Paske ou fè mwen pa ka sispann gade w.
 • Ou se yon estwal ki klere nan nwa lavi mwen.
 • Ou fè kè mwen bat pi vit pase yon twoubadou.
 • Eske ou se yon reyin? Paske ou se reyin nan lavi mwen.
 • Ou se yon diyite nan kè mwen ki fè mwen santi byen.
 • Eske ou se yon fènwa? Paske ou pran kaptire nan kè mwen.
 • Ou se yon flanbo ki klere nan lavi mwen.
 • Ou se yon sòti nan twoubadou mwen.
 • Eske ou se yon pwent? Paske ou fè mwen santi nan paradis chak fwa ou frotte atè mwen.
 • Ou se yon reyisit nan lavi mwen.
 • Ou se yon ti kras nan lavi mwen ki fè tout bagay plis bèl.
 • Eske ou se yon bote kreyòl? Paske sa’w genyen se sa mwen vle pou mwen.
 • Ou se yon granmoun nan lavi mwen.
 • Ou se yon lisans nan kè mwen ki fè mwen avanse.
 • Eske ou se yon flanbo? Paske ou klere chimen mwen.
 • Ou fè mwen santi an sekirite nan bra w.
 • Ou se yon bèl souvnans nan lavi mwen.
 • Ou se yon flè ki fè lavi’m klere.
 • Eske ou se yon òganizatè? Paske ou rann lavi mwen pi byen oryante.
 • Ou se yon bòn souvni ki rete nan lavi mwen.
 • Ou se yon mizik ki jwe nan kè mwen chak jou.
 • Ou se reyèlman pi bèl kado nan lavi mwen.
 • Ou se yon ti bout Bondye nan lavi mwen.
 • Ou se yon bèl pèl nan lavi mwen ki fè tout bagay plis koulè.
 • Eske ou se yon anj? Paske ou fè mwen santi m’ap vole.
 • Ou se yon lavni sansasyonèl nan lavi mwen.
 • Ou se yon tizon ki klere nan nwa lavi mwen.
 • Ou se yon kè k’ap bat nan poitrin mwen.
 • Eske ou santi sa? Se kè mwen ki bat pou ou.
 • Ou se yon bèl reyalite nan lavi mwen.

Hot Haitian Rizz Lines

Looking to impress your Haitian crush? Try out these hot Haitian pick up lines that are sure to make them smile:

 • Chérie, si ou te yon balyann, mwen ta plonje pou ou. (Chérie, if you were a whale, I would dive for you.)
 • Ou ye cho nan kè m. (You are hot in my heart.)
 • Ou se pi bèl fanm nan mond lan. (You are the most beautiful woman in the world.)
 • Ou se chérie mwen. (You are my sweetheart.)
 • Mwen renmen ou plis pase lavi m. (I love you more than my life.)
 • Ou se tout pou mwen. (You are everything to me.)
 • Mwen vle pase rès lavi m avè ou. (I want to spend the rest of my life with you.)
 • Ou se pi bon bagay ki janm pase m. (You are the best thing that has ever happened to me.)
 • Mwen genyen chans pou mwen gen ou nan lavi m. (I am lucky to have you in my life.)
 • Ou se renmen nan lavi m. (You are the love of my life.)
 • Mwen pa ka viv san ou. (I can’t live without you.)
 • Ou se tout pou mwen. (You are everything to me.)
 • Mwen renmen ou tankou fou. (I love you madly.)
 • Ou se pi bèl fanm nan Ayiti. (You are the most beautiful woman in Haiti.)
 • Ou se renmen nan lavi m. (You are the love of my life.)
 • Mwen vle pase rès lavi m avè ou. (I want to spend the rest of my life with you.)
 • Ou se pi bon bagay ki janm pase m. (You are the best thing that has ever happened to me.)
 • Mwen genyen chans pou mwen gen ou nan lavi m. (I am lucky to have you in my life.)
 • Ou se renmen nan lavi m. (You are the love of my life.)
 • Mwen pa ka viv san ou. (I can’t live without you.)
 • Ou se tout pou mwen. (You are everything to me.)
 • Mwen renmen ou tankou fou. (I love you madly.)
 • Ou se pi bèl fanm nan Ayiti. (You are the most beautiful woman in Haiti.)
 • Ou se renmen nan lavi m. (You are the love of my life.)
 • Mwen vle pase rès lavi m avè ou. (I want to spend the rest of my life with you.)
 • Ou se pi bon bagay ki janm pase m. (You are the best thing that has ever happened to me.)
 • Mwen genyen chans pou mwen gen ou nan lavi m. (I am lucky to have you in my life.)
 • Ou se renmen nan lavi m. (You are the love of my life.)
 • Mwen pa ka viv san ou. (I can’t live without you.)
 • Ou se tout pou mwen. (You are everything to me.)
 • Mwen renmen ou tankou fou. (I love you madly.)
 • Ou se pi bèl fanm nan Ayiti. (You are the most beautiful woman in Haiti.)
 • Ou se renmen nan lavi m. (You are the love of my life.)
 • Mwen vle pase rès lavi m avè ou. (I want to spend the rest of my life with you.)
 • Ou se pi bon bagay ki janm pase m. (You are the best thing that has ever happened to me.)
 • Mwen genyen chans pou mwen gen ou nan lavi m. (I am lucky to have you in my life.)
 • Ou se renmen nan lavi m. (You are the love of my life.)
 • Mwen pa ka viv san ou. (I can’t live without you.)
 • Ou se tout pou mwen. (You are everything to me.)
 • Mwen renmen ou tankou fou. (I love you madly.)
 • Ou se pi bèl fanm nan Ayiti. (You are the most beautiful woman in Haiti.)
 • Ou se renmen nan lavi m. (You are the love of my life.)

About Haitian

Haitian refers to the people, culture, and language of Haiti, a Caribbean country located on the island of Hispaniola. Haitians primarily speak Haitian Creole, a unique blend of French, African languages, and indigenous Taino words. They have a rich history and vibrant cultural traditions, including music, dance, and cuisine.

Haitian culture is known for its resilience and strength, as the country has faced numerous challenges throughout its history. Despite these hardships, Haitians are known for their warmth, hospitality, and strong sense of community. Their cultural heritage is celebrated through various festivals and events, such as Carnival, where vibrant costumes, music, and dance are showcased.

Haitian cuisine is a delicious fusion of African, French, and indigenous flavors. Some popular dishes include griot (fried pork), tasso (spicy smoked beef), and diri ak djon djon (rice with black mushrooms). Haitian artwork, known for its vibrant colors and intricate designs, is also highly regarded.

Overall, Haitians are proud of their heritage and have made significant contributions to various fields, including art, music, literature, and sports. Their unique culture and traditions make them a fascinating and vibrant part of the global community.

Haitian Rizz Lines

Related Articles

Sri Lankan PiCk Up lines
Tanzanian Rizz lines
Tajik Rizz
Syrian Pick Up Lines
Togolese Pick Up Lines
East Timorese Rizz
Thai Rizz
Surinamese Pick Up lines
Sudanese Pick Up lines
South Sudanese Pick Up lines
Somali Pick Up Lines
Solomon Islander Pick Up Lines

Leave a Comment